Právnické osoby

Ponúkame Vám, ako nášmu klientovi / potenciálnemu klientovi, zabezpečenie individuálneho poistenia profesijnej zodpovednosti za škodu pre právnickú osobu

  • ktorá v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch poskytuje služby autorizovaného stavebného inžiniera a/alebo autorizovaného architekta a/alebo vykonáva odborné činnosti stavbyvedúceho a/alebo stavebného dozoru,
  • spôsobenú v súvislosti s vydávaním energetických certifikátov o energetickej hospodárnosti budov podľa zákona  č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  • spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie v zmysle Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 135/2012 Z.z..

Poistenie sme pripravili v spolupráci s poisťovňou Allianz – Slovenská sporiteľňa, a.s. a je charakteristické tým, že
  • zahŕňa neobmedzený retroaktívny dátum poistného krytia za stanovených zmluvných podmienok,

  • individuálna poistná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú s poistným obdobím 1 rok a poistený sám rozhoduje o dĺžke platnosti zmluvy,

  • v prípade Vašej požiadavky je možné kedykoľvek počas doby platnosti poistenia dohodnúť navýšenie poistnej sumy alebo rozšírenie územnej platnosti poistenia,

  • poistenie nie je podmienené členstvom, zaplatením členských alebo iných poplatkov, len platným oprávnením na poskytovanie služieb alebo výkon činnosti.

Na uzatvorenie poistenia postačuje zaslať vyplnený dotazník s informáciami o poistenom a požadovaným rozsahom poistenia. Začiatok poistenia je možné dojednať už od nasledujúceho dňa po doručení vyplneného dotazníka.